Medlemsorientering


Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 7. marts


Dagsorden

                      1.                   Valg af dirigent

                      2.                   Valg af referent

                      3.                   Valg af stemmeudvalg

                      4.                   Godkendelse af dagsorden               

                      5.                   Formandens beretning.

                      6.                   Fremlæggelse af regnskab og budget. Bilag 1 og 2

                      7.                   Valg til bestyrelse og suppleanter. Bilag 3

                      8.                   Valg af revisor. Bilag 3

                      9.                   Indkomne forslag

                     10.                  Eventuelt

Mette bader bød velkommen til de 35 deltagere i generalforsamlingen.

AD. 1: Lone Holm blev valgt som dirigent. Hun konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt, idet indkaldelse var sket den 4. februar, hvilket er tidligere end 4 ugers fristen fastlagt i vedtægterne

AD. 2: Peter Simonsen blev valgt som referent

AD. 3: Rie Madsen og Preben Jørgensen blev valgt som stemmeudvalg

AD. 4: Dagsordenen blev godkendt

AD. 5: Formand Mette Bader fremlagde den mundtlige beretning, hvor hun gennemgik foreningens medlemsaktiviteter i det seneste år samt kommende arrangementer, som bestyrelsen planlægger. Hun efterlyste input fra medlemmerne til kommende medlemsaktiviteter, og gjorde endvidere opmærksom på, at Filosoffen har brug for frivillige til praktisk hjælp i forbindelse med udstillinger. Interesserede medlemmer kan henvende sig til Filosoffen. Hun kunne konstatere, at der forsat er medlemstilgang, og der aktuelt nu er 176 medlemmer.

AD. 6: Kasserer Grethe Fabrin fremlagde regnskab og budget. Begge blev enstemmigt godkendt.

AD. 7:

Valg til bestyrelse:

Mette Bader, Thune Holm og Peter Simonsen er på valg. Mette Bader ønsker ikke genvalg til bestyrelsen.

Thune Holm, Benny Pedersen og Peter Simonsen blev valgt til bestyrelsen for 2 år.

Valg af suppleanter:

Jørgen Hoyer og Gurli Bek blev valgt for ét år.

AD. 8: Niels-Erik Bøgelund blev genvalgt som revisorsuppleant.

AD. 9: Der var indkommet ét forslag, som blev behandlet før pkt. 7 "Valg til bestyrelse og suppleanter", idet forslaget drejede sig om en vedtægtsændring vedrørende valgene. Vedtægtsændringen blev vedtaget enstemmigt, således der fremadrettet i ulige år vælges 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år og i lige år vælges 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år.

AD. 10: Under eventuelt mindede formanden endnu engang om, at bestyrelsen meget gerne modtager forslag til kommende arrangementer. Endvidere opfordrer hun medlemmer til at melde sig til praktisk hjælp i forbindelse med Filosoffens udstillinger.

Som reaktion herpå kom der en række forslag fra deltagerne, hvilket bestyrelsen vil arbejde videre med.

Herefter sluttede generalforsamlingen i god ro og orden med tak til Lone Holm for at have ledet generalforsamlingen gennem dagsorden og valg. Endvidere var der tak til Mette Bader for hendes store indsats i bestyrelsen.


Vi er på nuværende tidspunkt 185 medlemmer i venneforeningen. Vi efterlyser medlemmer, som kunne tænke sig at være medformidlere på de enkelte udstillinger, når kunstneren ikke selv kan være til stede.

Skulle man få lyst til denne tjans, vil man selvfølgelig blive klædt på til opgaven. Henvend jer til Filosoffens leder Hanne Bøgelund og hør nærmere.

 

I lighed med tidligere år vil der blive udsendt kontingentopkrævning i løbet af januar måned, og kontingentet er stadig uændret på 100 kroner. Medlemskortet kan afhentes på Filosoffen, når kontingentet er betalt.

 

Peter Simonsen og Mette Bader

Fri entré


Kunstbygningen Filosoffen
Filosofgangen 30
Odense C
+45 63 75 08 90

filosoffen@odense.dk

Åbningstider:
Tirsdag-søndag 11.00-17.00

Tilmeld nyhedsbrev


Facebook, Instagram og café